top of page
Tea Experience
 • By Appointment Only
  680 Hong Kong dollars
 • 2,200 Hong Kong dollars
 • 1,800 Hong Kong dollars
 • 茶 知 毫 厘,技 藝 磨 練 ◆ 簡單的泡茶動作背後,都可細細延伸至自然運行的規律和道理。所以,在學會泡好一杯茶的過程,其實也面臨的是自己
  Ended
  2,400 Hong Kong dollars
 • • 回到茶的根本核心• "一杯與自己有關,與生活有關,更與大自然有關的茶。這些都是有跡可循,有法則可以探尋的。"…
  Ended
  3,800 Hong Kong dollars
bottom of page