Tea Experience

  • By Appointment Only

    680 Hong Kong dollars
  • 2,200 Hong Kong dollars
  • 1,800 Hong Kong dollars
  • 茶 知 毫 厘,技 藝 磨 練 ◆ 簡單的泡茶動作背後,都可細細延伸至自然運行的規律和道理。所以,在學會泡好一杯茶的過程,其實也面臨的是自己

    2,400 Hong Kong dollars